Beneficiaries

EKHAYA SKILLS INITIATIVE - BASIC EDUCATION

CSI CSI

FREE KIDS - EDUCARE

CSI CSI

EDUCATION – TERTIARY ASSISTANCE PROGRAMME (DYALVANE & VENA)

CSI CSI

THINATHI PIGGERY - AGRICULTURE & FARMING

CSI CSI

AVIWE KLAAS - SPORTS

CSI CSI

APD WHEELCHAIR WEDNESDAY – ENTERPRISE DEVELOPMENT

CSI CSI CSI